SONY A7R II
12시간 기준 : 39,600
24시간 기준 : 59,400
CANON XC10
12시간 기준 : 39,600
24시간 기준 : 59,400
Gopro Hero4 Session
12시간 기준 : 13,200
24시간 기준 : 19,800
CANON 5Ds
12시간 기준 : 39,600
24시간 기준 : 59,400
CANON 5DsR
12시간 기준 : 46,200
24시간 기준 : 69,300
SONY PXW-FS7K 렌즈 KIT
12시간 기준 : 85,800
24시간 기준 : 128,700
삼양 XEEN 씨네렌즈 3SET
12시간 기준 : 46,200
24시간 기준 : 69,300
SONY 줌렌즈 SET
12시간 기준 : 33,000
24시간 기준 : 49,500
SONY 단렌즈 SET
12시간 기준 : 52,800
24시간 기준 : 79,200
TILTA 아머맨+ DJI 로닌 세트
12시간 기준 : 99,000
24시간 기준 : 148,500
DJI 로닌 연장 어댑터 SET
12시간 기준 : 85,800
24시간 기준 : 128,700
AMIMON 무선 영상 송수신기
12시간 기준 : 39,600
24시간 기준 : 59,400
CHROZIEL매그넘 무선포커스
12시간 기준 : 66,000
24시간 기준 : 99,000
ATOMOS 쇼군 4K 레코더
12시간 기준 : 33,000
24시간 기준 : 49,500
FOMEX E600 스튜디오B 세트
12시간 기준 : 33,000
24시간 기준 : 49,500
FOMEX HD1000p SS 세트
12시간 기준 : 26,400
24시간 기준 : 39,600